Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sekretariat

 • Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 16.00
  (sekretariat - parter)
 • tel./fax: 42 670-99-93
 • e-mail: kontakt@sp141.elodz.edu.pl

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.


 SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 1. załatwiane w sekretariacie
  1. Nabór uczniów, przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów
  2. Prowadzenie ewidencji uczniów
  3. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniów.
   Zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły wydaje się bezzwłocznie na ustną prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.
  4. Przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych.
  5. Przygotowanie i wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnej
  6. Wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.
  7. Wydawanie decyzji w sprawie:
   1. indywidualnego nauczania
  8. Udostępnianie Statutu i uchwał organów szkoły.
  9. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
  10. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
  11. Sprawy ubezpieczeń uczniów
 2. załatwiane przez kierownika gospodarczego
  1. Akta osobowe pracowników
  2. Sprawy kadrowe: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  3. Sprawy z dostawcami mediów
  4. Umowy najmu
  5. Sprawozdania
  6. Raporty
 3. załatwiane przez głównego księgowego
  1. Sprawy ZUS , US
  2. Wystawianie faktur
  3. Sprawy ubezpieczeń pracowników
  4. Sprawozdania
 4. załatwiane przez pedagoga szkolnego
  1. Stypendia

Archiwum

 1. Akta osobowe pracowników
 2. Arkusze ocen
 3. Dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego
 4. Protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami
 5. Protokoły Rady Rodziców
 6. Zarządzenia dyrektora szkoły
 7. Dokumentacja księgowa

PROCEDURA ZAPISU I WYPISU UCZNIA

Rodzic lub opiekun prawny dziecka powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny dowód osobisty).

Zapisanie dziecka do szkoły:

Rodzic lub opiekun prawny dziecka dokonuje zapisu dziecka w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania. Jeśli dziecko zamieszkuje w rejonie, a nie jest zameldowane rodzic składa oświadczenie.
Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące w rejonie szkoły.
Dzieci spoza rejonu przyjmowane są w razie wolnych miejsc.

Rejon Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi.

 • Anny Jagiellonki - cała
 • Bolesława Szczodrego - cała
 • Hermana Władysława - cała
 • Informatyczna - cała
 • Kaczmarka Romana - cała
 • Kazimierza Odnowiciela - cała
 • Leszka Białego - cała
 • Łokietkówny Elżbiety - cała
 • Mazowieckiego Janusza, księcia - cała
 • Niewiarowskiej Krystyny - cała
 • Ofiar Terroryzmu 11 Września, al. od ul. Informatycznej do końca
 • Olechowska - od nr 31 i 34 do końca
 • Opolczyka Władysława, księcia - cała
 • Orłowicza Mieczysława - cała
 • Przewozowa -cała
 • Przyjazna - cała
 • Szwalma Bronisława - cała
 • Świdnickiego Bolka - cała
 • Zakładowa - 1-145

Procedura zapisania dziecka z poza rejonu szkoły.

Rodzic lub opiekun prawny składa podanie o przyjęcie dziecka do szkoły w sekretariacie szkoły, w którym ma być zapisane dziecko. Podanie winno zawierać wszystkie niezbędne dane takie jak: PESEL dziecka, adres
zameldowania i adres zamieszkania, numer szkoły rejonowej oraz numer szkoły, do której dziecko uczęszczało, podpis oboju rodziców.

Przy przeniesieniu ucznia niezbędne dokumenty to:

 • druk przekazania ucznia
 • świadectwo (do wglądu)
 • kserokopia arkusza ocen
 • dokumentacja medyczna
 • dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.

Wypisanie dziecka ze szkoły:

 • Rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie przepisania dziecka do innej szkoły lub o wyjeździe za granicę.
 • Rodzic lub opiekun prawny dziecka przekłada w sekretariacie szkoły druk potwierdzenia przyjęcia do innej szkoły.

  Dokumentacja szkolna zostaje przesłana pocztą, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do wybranej szkoły, nie ma możliwości osobistego przekazania dokumentów przez rodziców.

  Każde dziecko musi uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książki.

Wcześniejsze podjęcie nauki w szkole

Na podstawie art.16 ust.1 mi 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dyrektor szkoły po rozpatrzeniu pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły.

Obowiązkiem szkolnym może być objęte każde dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat i w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki było objęte wychowaniem przedszkolnym. Jeśli sześciolatek nie chodził
do przedszkola, konieczna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko.

Procedura odroczenia obowiązku szkolnego

Rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest powiadomić szkołę o fakcie otrzymania opinii psychologiczno-pedagogicznej w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia. Dyrektor szkoły
wystawia decyzję odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko na dany rok szkolny.


PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • Zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego odbywa się na podstawie zwolnienia wystawionego przez lekarza i na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka skierowanego do dyrektora szkoły.
 • Zwolnienie wydaje się w formie decyzji.

Wydanie duplikatów dokumentów:

 • Duplikat świadectwa szkolnego wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który należy złożyć w sekretariacie szkoły ze stosowną opłatę skarbową.

  Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 złotych.

  Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 złotych.

  Odbiór duplikatu świadectwa w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni roboczych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz U. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr140, poz.987).
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi
odpowiada: Adam Szadkowski
data: 13-11-2019
wytworzył: Anna Kuzańska
data: 13-11-2019
data: 13-11-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-11-2019 - Edycja treści
 • 05-10-2018 - Edycja treści
 • 27-09-2017 - Edycja treści
 • 30-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 627